I Komunia święta

I Komunia święta

Przyjęcie po raz pierwszy Ciała Chrystusa w wymiarze sakramentalnym jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu dziecka, dlatego powinno ono być dobrze przygotowane i w pełni świadome tego momentu. Za przygotowanie do pierwszego przyjęcia Chrystusa w postaci sakramentalnej odpowiada Proboszcz lub osoba, której to zadanie zostanie zlecone. DOKUMENTY POTRZEBNE DO PRZYJĘCIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ ŚWIADECTWO CHRZTU dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii,POZWOLENIE na I Komunię poza parafią zamieszkania - jeśli dziecko nie jest parafianinem. ...
Czytaj dalej
Bierzmowanie

Bierzmowanie

Według najnowszej instrukcji dotyczącej bierzmowania, przygotowanie do sakramentu trwa 2 lata i rozpoczyna się nie prędzej niż w klasie 8 Szkoły Podstawowej. Za przygotowanie do sakramentu z ramienia parafii odpowiedzialny jest Proboszcz, lub osoby, którym to zadanie zostanie powierzone. DOKUMENTY POTRZEBNE DO OTRZYMANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ŚWIADECTWO CHRZTU, jeśli chrzest odbył się poza parafią w której ma odbyć się bierzmowanie;POŚWIADCZENIE KATECHETY O UCZESTNICTWIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ;POŚWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU według obowiązujących zasad,w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu. Kodeks Prawa Kanonicznego o bierzmowaniu, przyjmującym bierzmowanie, a także świadkach:Rozdział IIIPRZYJMUJĄCY BIERZMOWANIEKan. 889§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i możeodnowić przyrzeczenia chrzcielne.Kan. 890 Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego...
Czytaj dalej

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

W trosce o duchowy rozwój dziecka, o jego wychowanie w wierze katolickiej nie każdy może zostać rodzicem chrzestnym. Rodzice chrzestni muszą być wolni od jakichkolwiek przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym. O przeszkodach mówi KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego): Rozdział IVCHRZESTNIKan. 872 Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.Kan. 873Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.Kan. 874§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;3) jest katolikiem,...
Czytaj dalej

Zgłoszenie pogrzebu

Z całego serca współczujemy wszystkim, którzy stracili bliską im osobę. Jesteśmy do waszej dyspozycji, aby załatwić wszystkie formalności związane z katolickim pogrzebem. Prosimy, aby na początku poinformować nas o śmierci bliskiej osoby, abyśmy mogli ustalić wstępną datę oraz godzinę pogrzebu. Kapłan umówi się wtedy z Państwem, aby przeprowadzić wszystkie formalności związane z pogrzebem. Poniżej przedstawiamy wymagane dokumenty: DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA KATOLICKIEGO POGRZEBU AKT ZGONU - oryginał do wgląduKARTA ZGONU - CZĘŚĆ DLA ADMINISTRACJI CMENTARZA - oryginałINFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJĘTYCH SAKRAMENTÓW PRZED ŚMIERCIĄ - oryginałZGODA NA POGRZEB POZA PARAFIĄ - w przypadku, gdy pogrzeb odbywa się na terenie naszej parafii, a zmarły nie był jej parafianinem Zobacz także:Kim jest parafianin? ...
Czytaj dalej

Kim jest parafianin?

PARAFIANIN to osoba, która przyjęła sakrament chrztu świętego oraz zamieszkuje administracyjny teren danej wspólnoty Kościoła. Zameldowanie nie czyni nikogo członkiem danej wspólnoty (czyli parafianinem). Parafianinem staje się każda osoba, która od co najmniej 3 miesięcy mieszka w obrębie parafii. Przykład 1:Pani Ania była ochrzczona w naszym kościele parafialnym. Całe życie mieszkała wraz z rodzicami w swoim rodzinnym domu. Po studiach zamieszkała w innym mieście i tam podejmuje pracę. W mieście tym mieszka już 4 miesiące. ---- według tego przykładu Pani Ania przestała być parafianką parafii w Szamocinie, a stała się parafianką parafii, w której aktualnie przebywa - nawet gdy oficjalnie nie zgłosiła tego w biurze parafialnym nowej parafii. Przykład 2: Pan Jan wraz ze swoją rodziną wprowadził się do jednego z mieszkań na terenie naszej parafii. Wspólnie mieszkają tam od 3 miesięcy. ---- Pan Jan, oraz cała jego rodzina stali się parafianami parafii w Szamocinie - nawet jeśli nie zgłosili tego faktu w biurze parafialnym. ...
Czytaj dalej

Chrzest święty

Chrzest święty Bardzo się cieszymy, że postanowili Państwo włączyć wasze dziecko do wspólnoty Kościoła. W naszej parafii chrzty odbywają się soboty - w trakcie mszy świętej wieczornej, oraz w niedziele - podczas mszy o godz. 11:45. Jednak każdą datę należy najpierw indywidualnie omówić z duszpasterzami parafii. Aby zgłosić dziecko do chrztu świętego, należy zgłosić się ok. miesiąca przed planowaną datą chrztu, oraz przynieść w dniu zgłoszenia następujące dokumenty: DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO AKT URODZENIA DZIECKA - oryginał do wgląduŚWIADECTWO ŚLUBU RODZICÓW - jeśli ślub odbył się poza parafiąZAŚWIADCZENIE RODZICÓW CHRZESTNYCH - w przypadku gdy rodzice chrzestni są spoza naszej parafii. Dokument ten wydaje Proboszcz parafii zamieszkania rodzica chrzestnego. (Zobacz: Kim jest parafianin?, a także: Kto może zostać rodzicem chrzestnym?) Rodzice ustalają termin chrztu oraz otrzymują wszystkie inne niezbędne dokumenty. W przypadku, gdy chrzest nie będzie mógł się odbyć w ustalonym terminie (np. z powodu choroby dziecka) prosimy o niezwłoczny kontakt i informację. W przypadku dzieci powyżej 7 lat zgłoszenie musi odbyć się...
Czytaj dalej

Małżeństwo

To wielki dzień, do którego należy się odpowiednio przygotować. Dlatego prosimy narzeczonych o zgłoszenie się minimum pół roku przed planowaną datą ślubu w celu ustalenia dnia oraz godziny ceremonii zaślubin. Przygotowanie dzieli się na trzy etapy: ETAP 1 - przygotowanie dalsze Przygotowanie to polega na zdobywaniu odpowiedniej wiedzy i na osiąganiu stosownych cnót związanych z życiem rodzinnym. Proces ten należy rozpocząć już w dzieciństwie, a następnie kontynuować na wszystkich etapach szkolnych i katechetycznych. Chodzi szczególnie o: kształtowanie własnego charakteruszacunek dla wartościumiejętność współżycia z innymirozpoznanie i zrozumienie swego powołaniaszacunek do czystościszacunek dla rodziny i instytucji małżeństwa Przygotowanie to realizowane jest w rodzinie, szkole, przez katechizację, w grupach rówieśniczych. ETAP 2 - przygotowanie bliższe Zadaniem tego etapu jest: pogłębienie nauki o małżeństwie i rodzinieuwrażliwienie na fałszywe teorie w tej dziedzinieprzygotowanie do międzyosobowej komunikacji w małżeństwie i rodziniepogłębienie życia wspólnotowo-religijnego Przygotowanie to powinno łączyć 3 zasadnicze elementy: wspólnotowo-liturgiczny,konferencyjny,dialogowy. W tym etapie narzeczeni przygotowują się także poprzez kursy przedmałżeńskie. Składają się one z cyklu 6 spotkań. Szczegóły o miejscu kursów jak i zapisy na...
Czytaj dalej