Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

W trosce o duchowy rozwój dziecka, o jego wychowanie w wierze katolickiej nie każdy może zostać rodzicem chrzestnym. Rodzice chrzestni muszą być wolni od jakichkolwiek przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym. O przeszkodach mówi KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego): Rozdział IVCHRZESTNIKan. 872 Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.Kan. 873Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.Kan. 874§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;3) jest katolikiem,...
Czytaj dalej

Chrzest święty

Chrzest święty Bardzo się cieszymy, że postanowili Państwo włączyć wasze dziecko do wspólnoty Kościoła. W naszej parafii chrzty odbywają się soboty - w trakcie mszy świętej wieczornej, oraz w niedziele - podczas mszy o godz. 11:45. Jednak każdą datę należy najpierw indywidualnie omówić z duszpasterzami parafii. Aby zgłosić dziecko do chrztu świętego, należy zgłosić się ok. miesiąca przed planowaną datą chrztu, oraz przynieść w dniu zgłoszenia następujące dokumenty: DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA CHRZTU ŚWIĘTEGO AKT URODZENIA DZIECKA - oryginał do wgląduŚWIADECTWO ŚLUBU RODZICÓW - jeśli ślub odbył się poza parafiąZAŚWIADCZENIE RODZICÓW CHRZESTNYCH - w przypadku gdy rodzice chrzestni są spoza naszej parafii. Dokument ten wydaje Proboszcz parafii zamieszkania rodzica chrzestnego. (Zobacz: Kim jest parafianin?, a także: Kto może zostać rodzicem chrzestnym?) Rodzice ustalają termin chrztu oraz otrzymują wszystkie inne niezbędne dokumenty. W przypadku, gdy chrzest nie będzie mógł się odbyć w ustalonym terminie (np. z powodu choroby dziecka) prosimy o niezwłoczny kontakt i informację. W przypadku dzieci powyżej 7 lat zgłoszenie musi odbyć się...
Czytaj dalej