Według najnowszej instrukcji dotyczącej bierzmowania, przygotowanie do sakramentu trwa 2 lata i rozpoczyna się nie prędzej niż w klasie 8 Szkoły Podstawowej. Za przygotowanie do sakramentu z ramienia parafii odpowiedzialny jest Proboszcz, lub osoby, którym to zadanie zostanie powierzone.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO OTRZYMANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  • ŚWIADECTWO CHRZTU, jeśli chrzest odbył się poza parafią w której ma odbyć się bierzmowanie;
  • POŚWIADCZENIE KATECHETY O UCZESTNICTWIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ;
  • POŚWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU według obowiązujących zasad,
  • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

Kodeks Prawa Kanonicznego o bierzmowaniu, przyjmującym bierzmowanie, a także świadkach:

Rozdział III
PRZYJMUJĄCY BIERZMOWANIE


Kan. 889
§ 1.
Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.
§ 2.
Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może
odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Kan. 890
Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Kan. 891
Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna.

Rozdział IV
ŚWIADKOWIE


Kan.892
Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893
§ 1.
Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki
określone w kan.874.
§ 2.
Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.