REGULAMIN CMENTARZA PARAFII
N.M.P. WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH W SZAMOCINIE
 
 
 
 
 
Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza go szczególną troską.
Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na jego terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.
 
pkt 1
 
Właścicielem Cmentarza Parafialnego jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie
Cmentarzem administruje zarządca wybrany przez Parafię, którym obecnie jest Firma Pogrzebowa Jan Zydor Chodzież ul. Łukasiewicza 1
 
pkt 2
 
Cmentarz parafialny Parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie jest przeznaczony dla mieszkańców Parafii w jej obecnych i dawnych granicach. W ramach obowiązujących uregulowań prawnych prawa cywilnego i kościelnego pełni też rolę cmentarza komunalnego dla Miasta i Gminy Szamocin.
 
 
pkt 3
 
Wszelkie czynności na cmentarzu podlegają uregulowaniom prawnym prawa państwowego i kościelnego.
 
 
pkt 4
 
Na cmentarzu Parafialnym urządza się groby:
• ziemne zwykłe
• ziemne pogłębione
• groby murowane – grobowce
• groby ziemne i murowane na urny
 
Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania oraz z zachowaniem jego wymiarów.
 
pkt 5
 
W biurze parafialnym składane są opłaty tytułem:
•  za miejsce grzebalne na 20 lat
•  przedłużenie opłaty na następne 20 lat
•  rezerwacja miejsca na dowolną liczbę lat
•  zezwolenia inne: postawienie nagrobka itp.
 
Opłaty pobierane przez zarządcę cmentarza:
•  za korzystanie z cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych
•  za korzystanie z obiektów cmentarnych
•  za wjazd na teren cmentarza pojazdem samochodowym
 
W przypadku nie przedłużenia pokładnego na następne 20 lat grób kwalifikuje się do ponownego pochówku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
 
 
 
 
 
 
pkt 6
 
1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat.
2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności :
•  pozostały małżonek/ka/
•  krewni zstępni( dzieci, wnuki itp.)
•  krewni wstępni( rodzice, dziadkowie itp.)
•  krewni boczni do 4 stopnia
•  powinowaci w linii prostej do 1 stopnia
•  właściwy organ wojskowy w przypadku wojskowych zmarłych w czynnej służbie,
•  właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
3. Posiadanie prawa do grobu, o którym mowa wyżej nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym.
3 a. Ustalenia prawa do dysponowania istniejącym grobem dokonują przedstawiciele zainteresowanej rodziny bez udziału administratora  cmentarza.
4. Pochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administracją cmentarza.
5. Rodzina zmarłego zleca wybranej przez siebie firmie wykopanie i zakopanie grobu, jak również wykonanie usługi pogrzebowej. Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty z tym związane. Opłaty pobiera administrator cmentarza.
6. Firmy pogrzebowe wykonujące usługi pogrzebowe na cmentarzu parafialnym winny ustalić zasady swego funkcjonowania podpisując odrębną umowę z administratorem cmentarza, zobowiązując się do przestrzegania regulaminu cmentarza i instrukcji zasad postępowania.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących prace na cmentarzu.
 
 
pkt 7
 
    1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się :
    - zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca;
    - przebywania nieletnich bez opieki;
    - picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
    - palenia papierosów;
    - żebractwa;
    - wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym;
    - ustawiania ławek, ogrodzeń itp. bez zgody administratora;
    - jazdy pojazdami jednośladowymi;
    - wprowadzania zwierząt.
    2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:
    - prac kamieniarskich, budowlanych, prowadzenia działalności    handlowej, ekshumacji;
    - ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń;
    - wjazdu pojazdem mechanicznym;
    - sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów, wystroju i malowania murów;
    - zabierania wszelkiego rodzaju roślin;
    - umieszczanie reklam;
    - prac związanych z przygotowaniem pogrzebu;
    3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez administratora.
    4. Wszelkie prace kamieniarskie, budowlane, prace związane z przygotowaniem pogrzebu (wykopanie grobu) odbywać się mogą wyłącznie pod nadzorem administratora cmentarza: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
 
 
 
 
 
pkt 8
 
    Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie i administrator cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek  kradzieży i aktów wandalizmu, przewróconych drzew na skutek złych warunków atmosferycznych oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 
pkt 9
 
     Niezastosowanie się do powyższego regulaminu cmentarza firm kamieniarskich i pogrzebowych, będzie skutkowało zakazem wykonywania wszelkich prac na cmentarzu przez te firmy.